支座 支座 A B C D E F H 支座重量kg 地脚螺栓
反力 转角 e= e= e= e= e= e= e= e= e= 直径×长度
(KN) θ(rad) ±50 ±100 ±150 ±50 ±100 ±150 ±50 ±100 ±150 M×L
1000 0.01~0.02 300 410 410 510 240 290 350 450 79 76 83 M20×400
1500 0.01~0.02 350 460 460 560 290 330 400 500 84 97 106 M20×400
2000 0.01~0.02 400 510 510 610 320 360 430 530 89 127 136 M20×400
2500 0.01~0.02 445 555 555 655 355 395 450 550 105 184 197 M24×460
3000 0.01~0.02 480 600 590 690 750 380 420 470 570 670 110 220 234 248 M24×460
4000 0.01~0.02 540 670 650 750 850 430 470 530 630 730 115 289 304 320 M27×500
5000 0.01~0.02 600 710 710 810 910 490 530 580 680 780 127 385 405 425 M30×500
6000 0.01~0.02 660 770 770 870 970 530 570 640 740 840 137 490 513 535 M33×550
7000 0.01~0.02 710 820 820 920 1020 570 610 680 780 880 147 613 640 668 M36×500
8000 0.01~0.02 740 850 850 950 1050 605 645 720 820 920 152 699 728 756 M39×600
9000 0.01~0.02 790 900 900 1000 1100 640 680 760 860 960 162 850 884 918 M42×600
10000 0.01~0.02 825 965 935 1035 1135 665 705 790 890 990 167 938 974 1009 M42×600
12500 0.01 910 990 1000 1100 1200 710 790 800 900 1000 191 1125 1162 1198 M45×600
0.015 930 1010 1020 1120 1220 730 810 820 920 1020 1162 1200 1237
0.02 960 1040 1050 1150 1250 760 840 850 950 1050 1228 1267 1305
15000 0.01 990 1080 1080 1180 1280 790 880 880 980 1080 207 1414 1454 1494 M48×600
0.015 1010 1100 1100 1200 1300 810 900 900 1000 1100 1462 1502 1543
0.02 1040 1130 1130 1230 1330 840 930 930 1030 1130 1550 1591 1633
17500 0.01 1050 1150 1140 1240 1340 810 910 900 1000 1100 211 1673 1715 1758 M56×800
0.015 1090 1190 1180 1280 1380 850 950 940 1040 1140 1775 1819 1863
0.02 1120 1220 1210 1310 1410 880 980 970 1070 1170 1854 1899 1944
20000 0.01 1110 1210 1200 1300 1400 870 970 960 1060 1160 227 2007 2057 2106 M60×800
0.015 1150 1250 1240 1340 1440 910 1010 1000 1100 1200 2124 2175 2226
0.02 1180 1280 1270 1370 1470 940 1040 1030 1130 1230 2215 2267 2319

作者:衡水市桃城区正大桥梁配件厂   如有疑问请联系技术部:0318-5239850  王经理18231877770

彩票5oo开奖号码查询